相关
  1. 形声字大全
  2. 象形字大全
  3. 会意字大全
  4. 象声词大全
  5. 中文介词大全
  6. 汉语副词大全
  7. 中文叹词大全
  8. 中文量词大全
  9. 汉语助词大全
  10. 文言虚词大全
会意字是用两个或两个以上的独体字根据意义之间的关系合成一个字,综合表示这些构字成分合成的意义,这种造字法叫会意。用会意法造出的字是会意字。
 
分类:
异体会意字
用不同的字组成。如“武”,从戈从止。止是趾本字,戈下有脚,表示人拿着武器走,有征伐或显示武力的意思。
同体会意字
用相同的字组成。如“从”字是一个人跟着另一个人向前走,表示跟从。“比”,表示两人接近并立。
特点
会意是为了补救象形和指事的局限而创造出来的造字方法。和象形、指事相比,会意法具有明显的优越性:第一,它可以表示很多抽象的意义;第二,它的造字功能强.《说文解字》收会意字1167个,比象形字、指事字多得多。直到现在人们还用会意的方法创造简体汉字或方言字,例如“灶、尘、国、”等。
会意字是由两个或两个以上的形体组合而的,组合的方式多种多样,交叉错综,这就是会意字之所以多于象形字和指事字的原因。拿“人”和“木”说:“人”和“人”可以组合为“从、众”等,“人”还可以和其他形体组合为“保、伐、戍、付、伍”等;“木”和“木”可以组合为“林、森”,“木”还可以和其他形体组合为“析、相、采、困”等。因为会意字是两个或两个以上的形体的会合,所以可以表示许多抽象的、用象形或指事的方法难以表示的意义。
zhī zhì zhī zhì yú yù shù yú yù shù yú yù shù yīn yān yǐn yīn yān yǐn yīn yān yǐn xù chù xù chù xiān xiǎn xiān xiǎn wèi yù wèi yù shuāi cuī shuāi cuī shí sì yì shí sì yì shí sì yì què qiāo qiǎo què qiāo qiǎo què qiāo qiǎo méng měng méng měng méng máng méng máng mào mò mào mò mài mò mài mò liè liě liè liě là lá là lá jùn juàn jùn juàn jiě jiè xiè jiě jiè xiè jiě jiè xiè jiào jiāo jiào jiāo jiān jiàn jiān jiàn jiān jiàn jiān jiàn jì zhài jì zhài guān guàn guān guàn gǔ gū gǔ gū dú dài dú dài cóng zǒng cóng zǒng chuǎi chuài chuāi tuán zhuī chuǎi chuài chuāi tuán zhuī chuǎi chuài chuāi tuán zhuī chuǎi chuài chuāi tuán zhuī chuǎi chuài chuāi tuán zhuī chán càn chán càn cǎi cài cǎi cài bāo bō bāo bō biǎn piān biǎn piān bì pì bì pì fú fù jū gōu bēn bèn sāng sàng diàn tián shèng diàn tián shèng shā shà zhē zhé shé shěng xǐng zhē zhé shé zhē zhé shé lóng máng méng páng lóng máng méng páng lóng máng méng páng 尿 niào suī lóng máng méng páng 尿 niào suī lóng máng méng páng lóng máng méng páng lóng máng méng páng xiàn xuán duì ruì yuè duì ruì yuè sǎo sào móu mù sūn xùn fēi pèi jiā jiá gā jiā jiá gā jiā jiá gā jiā jiá gā huá huà huā huá huà huā xīng xìng hāng bèn chǔ chù wáng wàng zhān zhàn pū pú shí shén nèi nà pū pú tún zhūn qū ōu wáng wú chù qíng jǐng gēng hào ruò xiāo níng yíng xiāng xiè mèn nòu guàn suì suì zuì lěi yǒu chán máo xián zhuì wèi suàn ruì qiáo qiáng tuí jiàng pèi zuì zhì yǎn shì bǐng shuì méng xiàn dié hēi sūn niǎn sōu zàng zhí fèn jīn sǒng cuàn duǎn shū jiāo fén miǎo cuì kuǎn sēn mián jīng jìng huì xùn hán xiàn guān zhì xuě yān tún xìn mián yáo tián shuǎng yuān mèng liáng chén shòu yǎn jiá nín huì kāng kòu shú yīng niè shāng páo zhì chèn jiǔ yōng qián mǎng yàn yǎo niè suí fěn xiào jìng yǎo qín suì liú gāo fán shè liú sāng shuò cuì jìn áo zhì ruò zǎi xià yuán qīng míng yuān jiǎo zhì qiú 退 tuì sòng èr lǎn yǎn shí nüè yíng dàng chā shuǎ nài gǒu 穿 chuān shén zhù yíng tián wèi jiè chì huí jīn wāi jiǎn yìn chūn zhòu xiǎn fēng shì huàn xiàn zòu chéng hòu xiè bǎo míng qīng nào jīn guàn bài guī biǎo miáo zhuó bǐng máo zhì yán qiú yǎo xiāo gǎo zǎo lín gòu féi fú fù chāng hūn hào bān zhāo jū gōu qiāng tài zhēng tāo xián jiàn guān qiè qī qì fèn bēn bèn guó qūn mìng jiù shòu zhì píng diǎn guāi pèi bǎi sāng sàng xiǎng yǐn yóu zhēn rùn xián zhāo yùn chì zǒu shān shā fēn shè xiù diàn tián shèng nán zāi zào shā shà zhǒu yōu shěng xǐng yuè chéng zhē zhé shé bào zhǎo jiè nòng lòng tóng chà 尿 niào suī lóng máng méng páng sòng tuǒ zuò nìng kùn fèi jūn gào chuī xiàn xuán jié láo shān miǎn zuò bīng wèi duì ruì yuè zhèn chuǎng zhēn shè chóng sǎo sào zhī shù shé qìng bǎi huī móu mù zhǐ xún róng shī zhōu jiān chén shǒu sūn xùn fēi pèi jiān duó jiā jiá gā zhèn hòu jiàng huá huà huā xié chōng zhēng bīng nóng xīng xìng jūn yáo zhù zhòng qiáo shǎn hāng bèn tǎo chǔ chù yāng shì hàn guī shì yùn wài qiú yòu shǐ wáng wàng yìn zhān zhàn huì bàn gōng xiōng qiān cóng xiān shì chuǎn guī mǎi chéng yòu shí shén nèi nà yuán pū pú tún zhūn yǐn tiān yǒu qū ōu yún rén shì wèi wáng wú èr xiāng
实用工具 唐诗300首歇后语大全文言文大全
Copyright©2012-2014 齐乐娱乐老虎机中学语文网 All Rights Reserved 蜀ICP备13019204号-4
联系QQ: ;齐乐娱乐老虎机中学语文网分享区277800929(群)
娱乐老虎机