相关
  1. 形声字大全
  2. 象形字大全
  3. 会意字大全
  4. 象声词大全
  5. 中文介词大全
  6. 汉语副词大全
  7. 中文叹词大全
  8. 中文量词大全
  9. 汉语助词大全
  10. 文言虚词大全
   副词:副词总是用在动词形容词前面做状语,如 “很、颇、极、十分、就、都、马上、立 刻、曾经、居然、重新、不断”等。
 
    副词通常用在动词、形容词前面。如“就来、马上走、十分好、重新开始”,只有“很”“极”可以用在动词、形容词后面做补语,如“高兴得很、喜欢极了”。 

    副词是一类用以修饰名词以外词语和整个句子的词,修饰名词的词一般为形容词。

    一般而言中文在一个词的后面加「的」使其成形容词,加「地」使其成副词,但是现在一般已经不太常做这种区别了。
以副词修饰的句子举例:「一只非常小的虫轻易地钻进了那个洞穴里」,其中[非常]和[轻易]地为副词,小为形容词,虫为主词,钻进为动词,洞穴里指明前往地点。
    一些问问题时的所用的词,像如何、谁、何时、什么等在某方面也可视为副词。

副词口诀:
  副词修饰动与形,范围程度与时间。肯否估计与情态,语气频率用法全。
  稍微没有全都偏,简直仅仅只永远,已经曾经就竟然,将要立刻刚偶然,
  渐渐终于决忽然,难道连续又再三,也许必须很非常,最太十分更马上,
  越极总挺常常再,屡次一定也不还。时名副名看加在,名前可加副不来。
  前很后名都不行,单独回答更不能。
zī cí zī cí zhǎn chán zhǎn chán zēng céng zēng céng yǐn yìn yǐn yìn xuán xuàn xuán xuàn xū chuā xū chuā xiòng xuàn xiòng xuàn xìn shēn xìn shēn xiāng xiàng xiāng xiàng tián zhèn tián zhèn tán qín tán qín 宿 sù xiǔ xiù 宿 sù xiǔ xiù 宿 sù xiǔ xiù shèng chéng shèng chéng shèn shén shèn shén shāo shào shāo shào shā shà shā shà sǎ xǐ sǎ xǐ qīn qìng qīn qìng qiè hé qiè hé qiáng qiǎng jiàng qiáng qiǎng jiàng qiáng qiǎng jiàng pín bīn pín bīn nán nā nán nā nǎ něi na né nǎ něi na né nǎ něi na né nǎ něi na né mò mù mò mù shuài lǜ shuài lǜ kōng kòng kǒng jǐn qín jǐn qín jiàn jiān jiàn jiān jiǎ jià jiǎ jià hùn hún hùn hún huǎng huàng huǎng huàng héng hèng héng hèng gě jiā gě jiā gài gě hé gài gě hé gài gě hé è wù ě wū è wù ě wū è wù ě wū è wù ě wū dū dōu dū dōu dǎo dào dǎo dào dǎn dàn dǎn dàn chù tì chù tì chòu xiù chòu xiù chà chā chāi cī chà chā chāi cī chà chā chāi cī chà chā chāi cī 便 biàn pián 便 biàn pián bēng běng bèng bēng běng bèng bēng běng bèng bào pù bào pù yǎn yān mí mǐ dǐ de qí jī wǎn yuān wēi chán shàn zǎ zé zhā zǎ zé zhā zú cù jìng chēng jí qì huán hái shí zhì wù hū méi mò gēng gèng tè tuī tè tuī fǒu pǐ chǎn chàn bié biè hé hē hè hé hē hè qí jì zī zhāi qí jì zī zhāi qí jì zī zhāi xǔ hǔ háng xíng yuē yāo yǒu yòu huá huà bìng bīng qǐ kǎi jìn jǐn hǎo hào gè gě huì kuài tóng tòng gòng gōng xiū xǔ níng nìng zhù níng nìng zhù kě kè dǒu dòu cóng zòng jǐn jìn fēng fěng cháng zhǎng dǒu dòu cóng zòng jǐn jìn dà dài tài dà dài tài dà dài tài gān gàn wàn mò jī jǐ shǎo shào hōu fān zhòu dǎn piē shàn qián jǐng zēng mào miè zhào jīng jié duān màn màn guǎ bēng lài rěn chěn làn gǔn mǎn gài téng àn shèn wēi qǐn qín shǎ lán hān suì cái mán shū jiǒng yìng què é dēng tòng fěi zàn lèng huāng jiù shí shàn chì shèng tǎng shū zhé yuè liáo jìng dào lüè zuì bàng měng shēn háo tuō duàn zǒng gǎn shù yōng piān dōu ǒu tōu xié qīn dùn zhú gōng jiào zéi jìn nuò zhì jǐn zhēn làng jìn shū kǒng huì zhǎn hài róng fěi jiān jiàn shùn xiǎn dǒu chú shì zhào qiào zǎo jiàn jué lèi qiè jiē hěn làn hún huó dài shèng bài tián xún huǎng héng qià zǒng hěn cháng lóu xián qīn bǎo fēi dié jiǒng shì xún chéng gāi gǒu zhōng dàng zhí chàng wǎng kěn guǒ péng kūn míng zhǎn fàng huò guài yǎn yān jìng mí mǐ gēng dǐ de xìng qí jī tiǎn shàng wǎn yuān shěn dìng shí nài shǐ wěi wēi dān shàn chán fèng bèi chuí zǎ zé zhā zú cù jìng chēng wǎng chái jí qì lián jìn huán hái cái shí zhì wù hū chún jiū liáng yóu fàn chén méi mò gēng gèng shí gǎi xún é kuài tè tuī jiān jūn gǎng bèi huài fǒu pǐ chǎn chàn bié biè chū kuàng hé hē hè dàn luàn qí jì zī zhāi xùn yīn yáng xǔ hǔ zhì háng xíng chéng kuò lǎo yuē yāo quán shā yǒu yòu zǎo huá huà bìng bīng qǐ kǎi jìn jǐn xún ān hǎo hào wàng gè gě huì kuài jiāo dòng tóng tòng gāng liè gèn jué zài gòng gōng quán xiān guāng xiū xǔ wēi bái shēn shēng yǒng zhèng zhēng wèi rēng qiǎo zuǒ níng nìng zhù kě kè cōng jiā zhà dōng shì fēng fěng cháng zhǎng qiān duō píng zhǐ fāng dǒu dòu cóng zòng jǐn jìn gān gàn wàn mò jī jǐ yóu shǎo shào tài fǎn gōng yǔn réng jīn zhuān kàng cái fēi nǎi fán yòu kuī
实用工具 唐诗300首歇后语大全文言文大全
Copyright©2012-2014 齐乐娱乐老虎机中学语文网 All Rights Reserved 蜀ICP备13019204号-4
联系QQ: ;齐乐娱乐老虎机中学语文网分享区277800929(群)
娱乐老虎机